Gebruikersvoorwaarden Eigenwebwinkelstarten.nl

Welkom op de website van Eigenwebwinkelstarten.nl. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens deze website te gebruiken. Door het gebruik van deze website ga je akkoord met de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden Eigenwebwinkelstarten.nl en lidmaatschapsvoorwaarden Eigenwebwinkelstarten.nl

Eigenwebwinkelstarten.nl wil een online portal/website bieden waar iedereen zijn/haar mening kan geven over belangrijke zaken, ervaring, kennis en informatie kan uitwisselen. Eigenwebwinkelstarten.nl is een plek voor een eerlijke en beschaafde discussie. Daarom verzoeken we u om uw bijdragen beleefd en netjes te houden. De huisregels hebben tot doel om van Eigenwebwinkelstarten.nl een veilige en aangename website te maken voor alle deelnemers.


Artikel 1 – Toepasselijkheid; wijziging

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Eigenwebwinkelstarten.nl en de gebruiker overeengekomen afspraken ter zake de gebruiksrechten en overige voorwaarden, waaronder de gebruiker gebruik kan maken van de door Eigenwebwinkelstarten.nl aangeboden dienstverlening. Eigenwebwinkelstarten.nl is een online publicatie van Trademedia & internetmarketing te Capelle aan den IJssel; op internet te vinden onder www.trademedia.nl.

Onder gebruiker wordt verstaan: degene die zich geregistreerd heeft als gebruiker / lid van Eigenwebwinkelstarten.nl. Eigenwebwinkelstarten.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op enig moment aan te passen. Gebruikers zullen ter zake inhoudelijke aanpassingen van deze voorwaarden geïnformeerd worden via een kennisgeving op de website. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met de wijziging van deze voorwaarden op enig moment in de toekomst, kan hij zulks binnen dertig dagen na plaatsing van de kennisgeving met betrekking tot de wijziging schriftelijk kenbaar maken, waarna de overeenkomst rechtsgeldig tussentijds eindigt dertig dagen na de schriftelijke melding vanwege Eigenwebwinkelstarten.nl ter zake. Indien gebruiker niet binnen de aangegeven termijn reageert en bezwaar maakt, wordt laatstgenoemde geacht de aangepaste voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Artikel 2 – Aanmelding; totstandkoming overeenkomst; uniek abonnement

1.De gebruiker draagt er zorg voor en staat ervoor in dat de door hem ingevoerde gegevens ter zake de aanmelding en de overige door hem aangeleverde gegevens compleet en juist zijn. Indien en voor zover actualisering van gegevens van de gebruiker aan de orde is, dient de gebruiker Eigenwebwinkelstarten.nl daarvan adequaat en tijdig, schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.De overeenkomst tussen gebruiker en Eigenwebwinkelstarten.nl wordt bevestigd en ter gelegenheid daarvan worden inloggegevens kenbaar gemaakt. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het beheer en de veilige opslag van zijn inloggegevens.

3.Het is de gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van zijn afspraken met Eigenwebwinkelstarten.nl nl op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden onder enige titel, dan wel feitelijk derden in staat te stellen gebruik te maken van het lidmaatschap van gebruiker. Eigenwebwinkelstarten.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig de afspraken tussentijds op te zeggen, indien en voor zover gebruiker in strijd hiermee handelt.

Artikel 3 – Duur; beëindiging

1.De lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De geregistreerde gebruiker/het lid kan op ieder tijdstip, al dan niet met vermelding van redenen – het lidmaatschap c.q. het geregistreerde gebruik opzeggen door middel van het verwijderen van het account van de gebruiker/het lid.

2.Eigenwebwinkelstarten.nl is gerechtigd het lidmaatschap van gebruiker op Eigenwebwinkelstarten.nl met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen eenzijdig te beëindigen en/of de toegang tot de website te weigeren, in het bijzonder ingeval de gebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen op basis aan deze voorwaarden dan wel de Disclaimer, dan wel reden heeft te vermoeden dat daaraan niet wordt voldaan c.q. ingeval vast is komen te staan dat de geregistreerde gebruiker de laatste drie maanden niet is ingelogd.

3.In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van enige partij, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten.

4.De gebruiker is gehouden tot al zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, tot het moment dat de overeenkomst rechtsgeldig eindigt.

Artikel 4 – Lidmaatschap; vergoeding

Zodra de gebruiker zich heeft geregistreerd op Eigenwebwinkelstarten.nl heeft de gebruiker de status van: lid van Eigenwebwinkelstarten.nl. Dit lidmaatschap is gratis.

Artikel 5 – Gebruiksrechten en -verplichtingen gebruiker

1.De gebruiker verkrijgt het niet-exclusieve recht om gebruik te maken van aanbod en diensten van Eigenwebwinkelstarten.nl, zoals gepubliceerd op de website, alsmede kennis te nemen van de inhoud van de website, alsmede content/informatie toe te voegen aan de website op de door Eigenwebwinkelstarten.nl aangegeven wijze en voorwaarden.

2.Dit houdt ook in het recht om enig op de website voorkomend materiaal te downloaden; op de voorwaarden dat deze informatie op een enkele pc wordt opgeslagen, het afdrukken van de op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden bestemd is en alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten intact blijven. Het is niet toegestaan materiaal van de website voor enig andere website te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eigenwebwinkelstarten.nl. Ingeval de gebruiker enige software van deze website downloadt, is de software inclusief alle beelden en/of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede de aan de software gerelateerde gegevens, onderhevig aan dezelfde voorwaarden, zoals hierboven gesteld. Eigenwebwinkelstarten.nl behoudt alle rechten voor met betrekking tot de software, al dan niet in eigendom dan wel in eigendom van derden/ toeleveranciers.

3.De gebruiker is gehouden zijn (gebruiks)rechten slechts te gebruiken privé dan wel in het kader van eigen gebruik/eigen bedrijfsuitoefening en is niet gerechtigd derden in staat te stellen op basis van zijn abonnement gebruik te maken van een (gebruiks)recht uit hoofde van de overeenkomst met Eigenwebwinkelstarten.nl. De gebruiker verklaart zich bekend en stemt ermee in dat hij zich te allen tijde dient te conformeren aan de eventueel door Eigenwebwinkelstarten.nl aangegeven technische voorwaarden voor het gebruik van de website van Eigenwebwinkelstarten.nl, onder meer met betrekking tot door de gebruiker te gebruiken hardware, software, etc.

4.De gebruiker verklaart zich tevens bekend met en stemt ermee in dat de eigendom van de website van Eigenwebwinkelstarten.nl, inclusief de content en de eventueel ondersteunende software exclusief eigendom is van Eigenwebwinkelstarten.nl dan wel derden, behoudens voor zover het gaat om de content, die gebruiker voor eigen verantwoordelijkheid op de website plaatst.

5.Het is de gebruiker derhalve niet toegestaan om enig materiaal van Eigenwebwinkelstarten.nl dan wel van derden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, anders dan in het kader van de aan de gebruiker toegestane rechten uit hoofde van zijn gebruiksrecht.

6.Het gebruik van (persoons)gegevens van derden, die de gebruiker via de website kenbaar zijn gemaakt, waaronder mede, maar niet beperkt tot (e-mail)adressen van derden, is enkel en alleen toegestaan in het kader van de aan de gebruiker toegekende gebruiksrechten op basis van de reguliere exploitatie en doelstellingen van Eigenwebwinkelstarten.nl.

7.Het is de gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om (persoons)gegevens te gebruiken c.q. te verwerken voor enig ander doel, waaronder het verzamelen in eigen databestanden van (persoons)gegevens, ontleend aan de website van Eigenwebwinkelstarten.nl, dan wel het realiseren van enige vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail of anderszins met personen en/of instellingen, direct of indirect ter promotie van eigen goederen en/of diensten etc. welke ontleend zijn aan de gegevens van de website van Eigenwebwinkelstarten.nl.

8.Eigenwebwinkelstarten.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht om met onmiddellijke ingang de gebruiker uit te sluiten van het gebruik van de website, indien en voor zover gebruiker in strijd handelt met het gestelde in dit artikel. Tevens is Eigenwebwinkelstarten.nl gerechtigd om in een dergelijk geval de daaruit voortvloeiend schade te verhalen op de gebruiker.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid gebruiker aanleveren en gebruik van informatie

1.De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de via de website verstrekte informatie. Hij verklaart zich bekend met het feit dat derden uiteenlopende informatie plaatsen op de website en dat Eigenwebwinkelstarten.nl niet garandeert dat alle informatie op de site juist, actueel en volledig is.

2.De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van alle door hem op de website krachtens zijn afspraken geplaatste informatie op de website. De gebruiker garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie en communicatie geen inbreuk maakt op enig recht van derden. De gebruiker vrijwaart Eigenwebwinkelstarten.nl ter zake.

3.Voor zover relevant en aan de orde, verklaart gebruiker in te stemmen met de Disclaimer en gepubliceerde Privacy verklaring, terwijl gebruiker tevens als bestandseigenaar van de door hem aangeleverde informatie zich zal houden aan alle wettelijke regelgeving ter zake.

Artikel 7 – Garanties; aansprakelijkheid; overmacht

1.De gebruiker verklaart zich bekend met het feit dat Eigenwebwinkelstarten.nl slechts faciliterende diensten verricht en een forum voor aanbiedende en vragende partijen biedt. Als zodanig kan Eigenwebwinkelstarten.nl niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van aangeboden diensten, goederen, etc.

2.Eigenwebwinkelstarten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van (technische) storingen in het netwerk dan wel performance problemen, evenmin voor schade als gevolg van het gebruik dat door de gebruiker dan wel derden wordt gemaakt van de via de website verstrekte informatie; een en ander onder verwijzing naar het gestelde in dit artikel en artikel 6. De gebruiker vrijwaart Eigenwebwinkelstarten.nl tegen vorderingen van derden, die gebaseerd zijn c.q. verband houden met de inhoud en/of werking of website van Eigenwebwinkelstarten.nl.

3.Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien desbetreffende partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer ook verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Eigenwebwinkelstarten.nl. Ingeval de overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, heeft iedere partij het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke aanzegging te beëindigen.

Artikel 8 – Onderhoud website

De gebruiker verklaart zich bekend met en stemt ermee in dat Eigenwebwinkelstarten.nl tijdens de looptijd van de overeenkomst de website (tijdelijk) buiten gebruik kan c.q. dient te stellen, voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud dan wel zakelijke aanpassingen of verbeteringen van de website, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding c.q. restitutie van reeds betaalde bedragen ontstaat.

Artikel 9 – Overige bepalingen

1.Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zullen partijen in eerste instantie trachten een en ander minnelijk op te lossen, al dan niet met inschakeling van een NMI-mediator, onverlet het recht van iedere partij om te allen tijde de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht in te schakelen.

2.Iedere communicatie tussen de gebruiker en Eigenwebwinkelstarten.nl kan elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Eigenwebwinkelstarten.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de gebruiker.

3.Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de gebruiker, komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Deel je mening of discussier gezellig mee met het onderwerp

Een online concept van Trademedia.nl · Designed by eigenwebwinkelstarten.nl · Aanbevolen webshop Zwembrilopsterkte.nl